Velkommen til Husebyenga hage!

75 | HUSEBYENGA HAGE Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele Seksjonen kan bebos. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge ved overtakelsen. Ved forsinket overtakelse som skyldes forhold på selgers side, gjelder bestemmelsene i Bustadoppføringslova § 18 om dagmulkt (0,75 promille per dag) og § 19 om erstatning. Eventuelt krav om dagmulkt oppfordres påført protokoll på overtakelsesbefaring. Kjøper har allikevel krav på dagmulkt i henhold til Bustadoppføringslova § 18, selv om kravet ikke påføres protokollen. Ved vesentlig forsinkelse, unntatt force majeure, har kjøper rett til å heve kontrakten, og få tilbakebetalt innbetalt del av kjøpesum inkludert påløpte renter på meglers konto som følge av innbetalingen. Selger plikter å rette feil/mangler som inngår i protokollen uten unødig opphold og i henhold til overtakelsesprotokoll. Utvendig arbeid gjøres i henhold til årstidene, for øvrig henvises det til Bustadoppføringslova §§ 10 og 11. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på avtalt leveranse. Kjøper plikter uten kompensasjon eller vederlag å gi selgers folk adgang til Seksjonen innenfor normal arbeidstid (kl 07.00-16.30), slik at eventuelle rettelser kan bli utført på rasjonell måte. Skulle det for øvrig være feil/mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har selger rett til å gi kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke vesentlig reduserer Seksjonens verdi jfr. Bustadoppføringslova § 32. 8. OVERTAKELSE Kjøper har ikke rett til å overta Seksjonen før hele kjøpesummen med endrings-/tilleggsarbeider, inklusive omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter i henhold til punkt 2 og 3, er innbetalt. Kjøper har deponeringsrett til sikkerhet for eventuelle krav mot selger dersom deler av den avtalte ytelsen ikke er levert eller er omtvistet ved overtakelsen, det vises til Bustadoppføringslova §§ 24, 31 og 49. Når Seksjonen er overtatt bortfaller kjøpers instruksjonsrett over kjøpesummen, med mindre annet er avtalt på overtakelsesbefaringen mellom kjøper og selger. Slik avtale skal inngå i protokollen ved overtakelsesforretningen, og inneholde bestemmelse om størrelsen på eventuelt beløp som skal tilbakeholdes. Beløpet deponeres hos megler, og frigivelse av dette beløpet krever begge parters signatur. Beløpet skal stå i rimelig forhold til verdien av de gjenstående arbeid. Med mindre annet er avtalt vil renter på et eventuelt tilbakeholdt beløp i forbindelse med overtakelsen tilfalle selger. Synlige feil og mangler må påberopes ved overtakelsesbefaringen. Slike feil og mangler kan ikke påberopes av kjøper etter overtakelse. Dersom Seksjonen har feil/mangler som gir kjøper grunnlag til å ikke overta Seksjonen, vil den innbetalte del av kjøpesummen bli sperret på meglers klientkonto, inntil Seksjonen kan overtas, jfr. Bustadoppføringslova §§ 15 og 31. Renter i forsinkelsesperioden tilfaller kjøper. Ved overtakelse skal eiendommen leveres i byggrengjort stand. Dette innebærer at kjøper må akseptere begrensede tilfeller av byggestøv på enkelte overflater, samt at gulvflater generelt kan inneha begrensede tråkkmerker og/eller vaskestriper ved slepelys fra vinduer. Selgers initialer: ___________ Side 6 av 9 Kjøpers initialer: ___________ KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=