Velkommen til Husebyenga hage!

77 | HUSEBYENGA HAGE 10. RISIKO – FORSIKRING Seksjonen står for selgers regning og risiko frem til overtakelse har funnet sted i henhold til punkt 1 og 7 i kontrakten. I byggetiden, og frem til overlevering, holdes Seksjonen særskilt forsikret av selger. Styret i sameiet plikter å tegne egen forsikring ved overlevering, og melde fra om dette til selger som da kan slette sin forsikring. Etter dette tidspunkt er sameiet ansvarlig for forsikring. Kjøper må selv tegne egen innboforsikring fra og med overtakelsesdato. Dersom Seksjonen skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade før overtakelsen, kan denne kontrakt opprettholdes fullt ut dersom kjøper ønsker det. Skadeserstatning skal i så fall utbetales selger/selgers byggelånsbank, som har plikt til å foreta gjenoppbygging/utbedring av bygget på kortest mulig tid uten pristillegg eller forrentning av den kapital som er innbetalt á konto i forbindelse med kjøpet. 11. SAMEIET Ved ervervet av Seksjonen blir kjøper sameier i Sameiet Husebyenga Hage 1. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtak og vedtekter, samt betale sin andel av sameiets utgifter (fellesutgifter). De ulike kostnadspostene i fellesutgifter for sameiet vil bli fordelt andelsvis mellom seksjonene, og beregnes delvis etter seksjonens bruksareal, delvis på antallet seksjoner og delvis på basis av antall garasjeplasser for den enkelte seksjon. Det er utarbeidet et utkast til budsjett for felleskostnader fordelt på de respektive seksjoner i sameiet, se vedlegg jfr. pkt. 13. Budsjett for fellesutgifter for sameiet fastsettes av vedtak i sameiet på årsmøtet. På bakgrunn av erfaringstall fra sammenlignbare sameier og estimerte kostnader for første driftsår, så er Seksjonens andel av sameiets felleskostnader stipulert til ca kr ____________ pr. måned. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert som følge av endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak m.m. Det tas forbehold om at selger kan justere stipulerte felleskostnader som følge av endringer i budsjettpostene. Selger har rett, men ikke plikt, til å engasjere forretningsfører de første 2 driftsår. Sameiet kan fritt velge å skifte forretningsfører fra 3. driftsår. Selger, eller selgers representant, har som eier av usolgte seksjoner møterett i styremøter uavhengig om vedkommende er valgt som styremedlem i sameiet. Kjøper er kjent med at sameiet forbeholder seg 1. prioritets panterett for et beløp tilsvarende 2 ganger folketrygdens grunnbeløp, jfr. Eierseksjonsloven § 31, som sikkerhet for sameierens forpliktelser. 12. BEFARING PÅ BYGGEPLASS Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter forutgående avtale med entreprenør og/eller selger. 13. BILAG Eiendommen overleveres i henhold til følgende kontraktsdokumenter som er forelagt kjøper: Plantegning av Seksjonen som vist på prospekttegninger. Leveransebeskrivelse, datert 20.08.2021 Utkast til vedtekter for sameiet Selgers initialer: ___________ Side 8 av 9 Kjøpers initialer: ___________ KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=