Velkommen til Husebyenga hage!

79 | HUSEBYENGA HAGE sameier, ett for hvert byggetrinn. Endelig tomtestørrelse avhenger av antall byggetrinn, antall boligselskaper og av om tomten organiseres på en annen måte. Det kan i denne forbindelse bli tinglyst bestemmelser for å gi eiendommene gjensidig rettigheter og forplikter. Det kan bli nødvendig med grensejusteringer eller lignende i forbindelse med utvikling av eiendommen. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling. Kjøper forplikter seg til å medvirke i denne prosessen. Selger og kjøper må akseptere arealet etter denne kommunale oppmålingen som bindende for seg, det vil si uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Selger forbeholder seg retten til å fastsette tomtestørrelsen i forbindelse med fradeling/sammenføyning mv. Prosjektbeskrivelsen av organiseringen er foreløpig. Det tas derfor forbehold om at organiseringen endres ved at det etableres færre eller flere sameier, eller at eierskapet til bygningene, parkeringen eller grunnen organiseres på en annen måte. Selger har også rett til å justere størrelsen på de enkelte boligselskapene og tomtene etter hva som er hensiktsmessig når det gjelder utbyggingstakt, fremdrift, drift- og bruksrettigheter, hva offentlige myndigheter godkjenner, mv. Det er lagt ved et utkast til vedtekter for eierseksjonssameiet. Selger fastsetter endelige vedtekter ved seksjonering av eiendommen. Kjøper forplikter seg til å akseptere disse ved innlevering av kjøpsbekreftelse. Selger planlegger at felles utomhusarealer inngår som areal i hvert av eierseksjonsameiene, men slik at arealene disponeres i fellesskap av boligene i alle byggetrinn innenfor utbyggingsområde Husebyenga Hage. Et annet alternativ er at selger skiller ut utomhusarealene som egen eiendom. Uavhengig av om utomhusarealene inngår i hvert av eierseksjonsameiene eller blir lagt i en egen eiendom, vil selger lage vedtekter for drift og vedlikehold mv. for disse arealene. Selger planlegger å legge driften av utomhusarealene til en velforening som kjøpere i de ulike byggetrinnene plikter å være medlem av. Kjøper/sameie plikter å være medlem av velforeningen. Avhengig av organisering kan det bli tinglyst erklæringer som sikrer kjøperne, eller at alle byggetrinnene innenfor utbyggingsområde Husebyenga hage sikres gjensidig bruksrett til utomhusarealene. Organiseringen bestemmes av selger. Boligselskapet er forpliktet til å tillate at selger vederlagsfritt får benytte deler av boligselskapets tomt/utearealer i byggeperioden uten at boligselskapet kan kreve erstatningsarealer. I byggetrinn 2 (BT2) blir det etablert et lokale som skal kunne disponeres av alle boligeierne i Husebyenga Hage (se Felleshus). Selger planlegger at samtlige seksjonssameier blir eier av lokalet. Eierkostnadene for lokalet blir fordelt på eierne og ved etablering av en velforening står foreningen for driften av dette lokalet. Parkering/garasjeanlegget Selger planlegger at parkeringsplassene er tilleggsdel eller egen/egne parkeringsseksjoner. Kjøper som erverver parkeringsplass sammen med eller i tillegg til leilighetskjøpet, vil uavhengig av organisering få rett til å disponere en parkeringsplass. Kjøper forplikter seg til å følge de vedtekter, ordensregler og vedlikeholdsregler mv. som fastsettes for garasjeanlegget. Selger vil blant annet kunne fastsette bestemmelser om at alle, eller deler av, parkeringsplassene ikke kan selges til andre enn eiere av boliger i Husebyenga Hage, eller til eiere i enkelte av boligselskapene. Dette avhenger av hvilke krav kommunen stiller i forbindelse med fradeling av tomter eller det som følger av reguleringsplanen eller rammetillatelsen. Vedtektene vil videre inneholde bestemmelser om fordeling/ betaling av felleskostnader, om bruk, disponering over HC-plasser mv.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=