Velkommen til Husebyenga hage!

90 | HUSEBYENGA HAGE Selgers initialer: ___________ Side 3 av 9 Kjøpers initialer: ___________ 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av EiendomsMegler 1 Innlandet AS. Kjøper betaler kjøpesum, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter. Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt skal innbetales til meglers klientkonto 5 virkedager før overtakelsesdato, jfr. § 7. All innbetaling skal skje til EiendomsMegler 1, Oppgjørsavdelingen, Postboks 198, 2302 Hamar, klientkonto 1800.60.46580 merket med KID-nummer _______________. Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøper før den er innkommet meglers klientkonto. Skriftlig bekreftelse fra kjøpers bank om at slik betaling er overført må sendes e-post: oppgjor@em1.no. Dersom deloppgjør/sluttoppgjør betales senere enn avtalt, påløper p.t. 8 % forsinkelsesrente av den del av kjøpesummen som berøres av forsinkelsen i henhold til enhver tid gjeldende rentesats iht. Lov om forsinkelsesrenter. Forrentning av en eventuelt innbetalt del av kjøpesum, beregnet fra overtakelse, går til fratrekk i beregning av forsinkelsesrenter ved sluttoppgjør. Oppgjør betraktes å ha funnet sted på det tidspunktet beløpet er valutert meglers konto. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i kontrakten med mindre forsinkelse er varslet fra selger. Forsinkes innbetaling av kjøpesummen, samt betaling for alle tilleggsarbeider/endringer som kjøper måtte ha bestilt, med mer enn 14 dager for beløp som forfaller 10 dager etter kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, regnes dette som vesentlig mislighold, og selger har rett til å heve kjøpet umiddelbart etter Bustadoppføringslova § 57. Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra kjøpers side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og merkostnader som følge av hevingen. Avbestillingsgebyret vil minimum utgjøre 10 % av total salgssum. Påbegynte tilleggs- og endringsarbeider bestilt av kjøper må i tillegg betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalte forskudd tilfalle kjøper. Tinglysing av skjøte vil ikke finne sted før kjøper har foretatt fullt oppgjør inkludert betaling for alle tilleggs- og endringsarbeider, inkludert eventuell betaling av forsinkelsesrenter. Kjøper har jfr. Bustadoppføringslova § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter § 49, 1. ledd ved deponering likevel kreve overtakelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av kjøper for beløp som er uberettiget/for mye deponert. Eventuelle forsinkelser med tinglysing som er begrunnet i forsinket oppgjør fra kjøpers side er kjøpers ansvar. Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Seksjonen før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av garantier eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar kjøper utkastelse fra Seksjonen uten søksmål og dom, idet han da ikke har rett til å besitte Seksjonen, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e). De deler av kjøpesummen som forfaller til betaling før overtakelsen, vil bli innsatt til meglers klientkonto. Beløpet kan kun utbetales til selger dersom tilfredsstillende selvskyldnergaranti iht. Bustadoppføringslova § 47 foreligger. Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges vil oppgjør med selger først finne sted i forbindelse med kjøpers overtakelse av Seksjonen. KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=