Velkommen til Husebyenga hage!

92 | HUSEBYENGA HAGE Selgers initialer: ___________ Side 5 av 9 Kjøpers initialer: ___________ 6. ENDRINGSARBEIDER / TILLEGGSARBEIDER / TILVALG Avtale om endringsarbeider, tilleggsarbeider og tilvalg skal avtales direkte mellom kjøper og entreprenøren, med tillegg av eventuell lovpålagt medvirkning fra selger. Avtalen skal være skriftlig og klargjøre for kjøper de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvenser endringen/tillegget innebærer. Det vises til Bustadoppføringslova §§ 7 og 8. Ved endringer eller tilleggsarbeider skal det opprettes en skriftlig avtale med angivelse av hva endringen innebærer for vederlag og eventuell tilleggsfrist. Ovennevnte endrings-/ tilleggsarbeid skal faktureres direkte fra entreprenør til kjøper, med eventuell lovpålagt garantistillelse fra selger. Generelt vil endrings- og tilleggsarbeider som avtales mellom kjøper og entreprenør ikke bli omfattet av selgers garantiansvar, men være et garantiansvarsforhold som reguleres direkte mellom entreprenør/underentreprenør. Kjøper kan under ingen omstendighet kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15 %. Det vises til Bustadoppføringslova § 9. Da prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt, vil muligheten for å bestille endringer i utførelsen begrenses etter hvert som byggingen foregår. Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer. Leveransebeskrivelsene som er angitt i prospektet regulerer innredning i den enkelte seksjon. Entreprenør vil overfor kjøper også fremlegge mulighet for valg av alternative leverandører. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysinger av nødvendig erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Eventuelle tinglysingsomkostninger dekkes av selger. Det tas forbehold om at det kan forekomme mindre avvik i forhold til vedlagte tegninger. 7. FERDIGSTILLELSE Forventet ferdigstillelse er estimert til 3. kvartal 2024, basert på en planlagt byggestart i 2. kvartal 2023 og med ca. 14-16 måneders byggetid. Tidspunktet er å forstå som foreløpig, ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Arbeidet skal utføres med rimelig fremdrift og uten unødige avbrudd. Når selger har opphevet forbehold stilt i avtalen, vil selger fastsette en overtakelsesperiode med inntil 3 mnd. intervall. Selger vil holde kjøper orientert om fremdriften. Selger plikter, senest 2 måneder før ferdigstillelse av Seksjonen, å meddele kjøper skriftlig om fast overtakelsesdato. Kopi av meddelelsen sendes også til megler. Denne varslede dato gjelder da som bindende overtakelsesdato, er evt. dagmulktsutløsende og skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Kjøper kan ikke motsette seg en tidligere overtakelse enn det selger har estimert i dette punkts 1. avsnitt. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Selger skal innkalle til overtakelsesbefaring i samsvar med Bustadoppføringslova § 15. KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=